Kerkbestuur – algemene info

KERKDIENSTEN:
Met ingang va 1 januari 2022 is onze kerk slapend hetgeen inhoud dat er geen reguliere weekenddiensten (H.Missen) meer zijn. Pastorale zorg 0478-531270 of 06-13300256 pastoor van Horne.

Ziekencommunie:
Wanneer langdurig zieken of ouderen die niet meer naar de kerk kunnen het op prijs stellen, kan de H. Communie thuis gebracht worden. Geef dit dan even door aan het kerkbestuur.

Ziekenbezoek:
Het ziekenbezoek binnen onze parochie wordt verzorgd door de ‘Zorggroep’. Indien bekend zullen de dames van deze groep bij ziekte met u in contact treden. In dringende gevallen kan altijd rechtstreeks de dienstdoende priester benaderd worden.

TOEDIENING VAN SACRAMENTEN:
Het H. Doopsel.
Voor een H. Doopsel kunt u zich rechtstreeks melden bij pastoor van Horne voor een afspraak. Hij overlegt met u over de gewenste datum en het tijdstip. Ter voorbereiding wordt U uitgenodigd op een gemeenschappelijke doopvoorbereidingsavond in de pastorie van de Paterskerk te Venray.

Eerste H. Communie
De voorbereiding op en begeleiding van de Eerste H. Communie gaat in overleg met basisschool ‘Eigenwijs’ in Oirlo en gebeurt door de leerkracht van basisgroep 3/4 en de pastoor. Vooraf is er een informatieavond. Verder gebeurt alles in overleg met pastoor.
Nu de kinderen naar de basisschool in Oirlo gaan wordt de Eerste H. Communie per toerbeurt in een van de twee parochies gedaan.

H. Vormsel
De toediening van het H. Vormsel gaat via basisschool ‘Eigenwijs’ te Oirlo in basisgroep 7/8. Vooraf is er een informatieavond. Begeleiding door pastoor. De toediening gebeurt door de Bisschop of een door hem aangestelde vormheer.
Nu de kinderen naar de basisschool in Oirlo gaan wordt het H.Vormsel per toerbeurt in een van de twee parochies gedaan.

Huwelijk.
Voor een kerkelijk huwelijk kunt u zich rechtstreeks melden bij pastoor van Horne voor een afspraak. Hij overlegt met u over de gewenste datum en het tijdstip.
De pastoor of eventueel een andere dienstdoende priester zal middels een bezoek het huwelijk bij u voorbereiden.
De bloemversiering in de kerk voor een huwelijksdienst dient men zelf te regelen.

De Ziekenzalving.
Voor de ziekenzalving kunt u te allen tijde een beroep doen op pastoor van Horne of een van zijn collega’s.

Persoonlijke biecht.
Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijke biecht, dan kunt u altijd een beroep doen op pastoor van Horne of een van zijn collega’s.

BIJZONDERE DIENSTEN BIJ:
Huwelijksjubileum.
Het is mogelijk om de viering van een huwelijksjubileum met een kerkdienst op te luisteren. Hiervoor kunt u zich rechtstreeks melden bij pastoor van Horne voor een afspraak. Hij overlegt met u over de gewenste datum en het tijdstip. De pastoor of eventueel een andere dienstdoende priester zal middels een bezoek het huwelijksjubileum met u voorbereiden.
Het eventueel gebruik van het koor en de bloemversiering dient u zelf tijdig te regelen. (informatie bij het secretariaat)

Avondwake/Uitvaart en begrafenis.
Bij overlijden worden de ‘nabestaanden’ verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij het secretariaat en in overleg te treden met pastoor van Horne over het tijdstip van de uitvaartdienst.
Het is alleen in overleg met en nadrukkelijke toestemming van het kerkbestuur toegestaan om tijdens de avondwake de kist met stoffelijk overschot vóór in de kerk te plaatsen.
Alle zaken, die geregeld moeten worden aangaande het koor, de bloemversiering, avondwake, uitvaart en de verzorging hiervan, worden doorgaans door het secretariaat geregeld.
Bij een begrafenis wordt in overleg met de begrafenisondernemer de zaak op het kerkhof geregeld.
T.a.v. koor en bloemversiering mag men uiteraard ook zelf iets regelen!

Uit de collecteopbrengsten van de avondwake en de uitvaart worden, indien gewenst, 12 H. Missen gelezen voor de overledene tot maximaal een jaar na de uitvaart.
Het is niet mogelijk om dit bedrag voor een ander doel te besteden.

BEGRAAFPLAATS:
Bestemming:
Voor overleden parochianen uit onze parochie en die tot onze parochie behoord hebben.

Grafsoorten:
Kindergraf, enkel graf, dubbel graf of urnenmuur.

Grafrecht:
Het grafrecht wordt aangegaan voor de duur van 20 jaar. Verlenging is mogelijk met periodes van telkens 10 jaar. Omtrent aflopende grafaktes krijgt u tijdig bericht. Op het bijplaatsen van een urn in een bestaand graf zijn dezelfde regels van toepassing als het bijplaatsen van een kist.

Grafmonument:
Indien een grafmonument wordt geplaatst, bestaat voor het nieuwe gedeelte van het kerkhof de verplichting om een standaardmonument te plaatsen. Op het oude gedeelte kan een monument naar eigen keuze geplaatst worden.
Het plaatsen van grafmonumenten vindt plaats in overleg met de beheerder (het kerkbestuur/ leverancier).

Onderhoud:
Het reguliere onderhoud van de begraafplaats gebeurt door leden van de K.B.O. en kerkhof groep
Voor het onderhoud van het graf en grafmonument is de rechthebbende verantwoordelijk tenzij het grafmonument ter adoptie is afgestaan aan het heemkundig genootschap.

Kerkhofreglement:
Degenen, die het kerkhofreglement willen inzien, kunnen hiervoor terecht op het kerkhof-secretariaat.

STICHTING JAARGETIJDEN:
Een stichting voor een jaardienst wordt door het bisdom voor de duur van 5, 10 of 20 jaar aanvaard (weekendmis).