Dorpsraad – Algemene Informatie

Algemene informatie Stichting dorpsraad Castenray

Doel van de Stichting

Castenray heeft, net als alle andere dorpen van de gemeente Venray, een dorpsraad. De dorpsraad is een stichting en heeft ten doel: het adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Venray met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp Castenray en het welzijn van de inwoners van het dorp en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Enkele onderwerpen

Enkele onderwerpen waar men aan kan denken zijn het realiseren van de jongerenontmoetingsplek (JOP), waar twee maal per jaar een skatebaan staat, het opknappen van het dorpsplein, het attenderen van de gemeente op gebreken aan bijvoorbeeld de speeltoestellen op de speelveldjes, het inventariseren van diverse wensen op het gebied van woningbouw, het adviseren van de gemeente over verkeersmaatregelen en het verbeteren van de verkeersveiligheid, het organiseren van een activiteit tijdens de jaarlijkse kermis enzovoort. Vaak gebeuren deze activiteiten in samenwerking met de verenigingen in het dorp of met de gemeente.

Openbare vergaderingen

Elf maal per jaar is er een openbare vergadering waar iedereen welkom is en waar de bezoekers inspraak kunnen hebben. De agenda wordt een week voor de vergadering bekend gemaakt. In dorpsblad “De Schans” en vanaf nu ook op internet. Tevens worden dan de notulen van de voorgaande vergadering gepubliceerd.

Samenwerking met dorpsraad Oirlo

Sinds enkele jaren werken we intensief samen met de dorpsraad van buurtdorp Oirlo.
Dit doen we onder de vlag van “DOC”; Dorpsraad Oirlo Castenray.
Iedere 2 maanden hebben we een gezamenlijke openbare vergadering.

Samenwerking met gemeente

Zoals al eerder vermeld is er regelmatig contact met de gemeente. Naast het attenderen op knelpunten, vindt er overleg plaats middels bijvoorbeeld een commissie. Een actueel onderwerp is het Dorp Omgevingsplan (D.O.P). De gemeente heeft hierbij gevraagd om onze toekomstvisie op papier te zetten en verder toe te lichten, zodat zij deze weer in hun plannen kunnen verwerken.

Eénmaal per 2 jaar komt het college van burgemeester en wethouders op bezoek. Tijdens een speciale openbare dorpsraadvergadering kunnen dorpsraad en inwoners het gemeentebestuur bevragen over het gevoerde en het te voeren beleid.

Indien nodig zijn er extra vergaderingen. We organiseren regelmatig informatieavonden voor speciale onderwerpen. Dit wordt dan ook in De Schans gepubliceerd. Te denken valt hierbij aan het leefbaarheidsbudget of deze website.

Dit is slechts een korte weergave van de werkzaamheden van De Dorpsraad. Kom gerust eens naar een openbare vergadering en leg hier je oor te luister.

Lid worden van de dorpsraad

De dorpsraad bestaat uit maximaal dertien leden en vergadert in principe elke 1e woensdag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar.
De vergaderingen zijn meestal in café “de Kôster” en soms in gemeenschapshuis “de Wis”.
Heb je belangstelling voor het lidmaatschap van de dorpsraad, dan kun je natuurlijk altijd informatie opvragen bij een van de bestuursleden. Je kunt lid worden van de dorpsraad als je inwoner bent van het dorp Castenray en tenminste 18 jaar bent.