De Stek – ANBI

Ontmoetings- & woonzorgcomplex  Residence “De Stek” Castenray

Inhoudsopgave

 • Naam
 • Bankrekening
 • RSIN / Fiscaal nummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • ANBI Status
 • Secretariaat
 • Doelstelling van de Stichting
 • Beleidsplan
  • Inleiding
  • Uitleg Planvisie
 • Stichtingsbestuur
 • Beloningsbeleid
 • Uitgeoefende activiteiten
 • Financiële verantwoording
  • Project begroting
  • Meer-jaren exploitatie begroting

Naam:  Stichting Residence “De Stek”

Bankrekening:  NL52 RABO 0330 5657 10

Kamer van Koophandel Nummer: 7185.2468

ANBI:  De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aanvraag bij de Belastingdienst is goedgekeurd en we zijn dus officieel een ANBI-instelling.

RSIN / Fiscaal Nummer:  8588.74.647

Secretariaat:
Marian Houwen
Castelostraat 15
5811 AP Castenray
Tel. 0478-571261
info@residencedestek.nl 

Doelstelling van de Stichting:

De Stichting is op 11 juni 2018 opgericht met als doel:

 1. Het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Castenray door het mobiliseren en verbinden van valide dorpsbewoners aan mindervalide/kwetsbare dorpsbewoners en ouderen met een zorgvraag, waardoor deze zelfstandig in de dorpsgemeenschap kunnen (blijven) wonen en vereenzaming wordt tegengegaan.
 2. De stichting beoogt het algemeen maatschappelijkbelang.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijk wettelijke middelen en voorts door:
  • het realiseren, beheren en exploiteren van een ontmoetingsruimte en wooncomplex aan de Matthiasstraat 17, 5811 AN in Castenray voor minder valide en invalide ouderen en andere kwetsbare dorpsbewoners uit Castenray (primair), Oirlo(secundair) of omliggende dorpen (tertiair);
  • het organiseren van activiteiten, naober zorg en dienstverlening en vanuit de ontmoetingsruimte voor de bewoners van het complexen inwoners van Castenray;
  • het aanbieden/verhuren van ruimtes voor activiteiten van organisaties/instellingen op het terrein van zorg, welzijn en educatie;
  • het werven en inzetten van vrijwilligers voor begeleiding van de bewoners van het complex, de activiteiten in de ontmoetingsruimte en dienstverlening aan kwetsbare dorpsbewoners;
  • zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties;
  • al hetgeen met het bovenstaande en met de doelstelling van de stichting in de ruimste zin verband houdt met alle geoorloofde middelen te verrichten of te doen verrichten.

Beleidsplan:

Inleiding

Al meerdere jaren is er in Castenray een werkgroep actief om een ontmoetingsplek voorde ouderen en minder-valide ouderen in het dorp te realiseren, met daarnaast woonplekken waar de minder-valide en invalide ouderen ook kunnen wonen. Het is namelijk een doorn in het oog en pijnlijk om te zien dat inwoners Castenray moeten verlaten op een leeftijd dat je vaak spreekt over de laatste fase van hun leven. Deze noodgedwongen verhuizing veroorzaakt steeds erg veel verdriet, onder andere door het ontstaan van heimwee, gemis van dorpsgenoten, wegvallen van sociale buurtzorg, mantelzorg, het niet meer kunnen deelnemen aan de vertrouwde activiteiten in het dorp
enz.

Uitleg Planvisie

Algemeen

De werkgroep wil het al ongeveer twee jaar leegstaande schoolgebouw,waar geen bestemming voor te vinden is, behouden en voorkomen dat het een vervallen pand wordt en zo redden van de sloop. In het gebouw willen wij het volgende realiseren:

 • 5 appartementen voor permanente bewoning
 • 1 gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
 • 1 calamiteitenkamer
 • 1 multi-functionele kamer
Bij uitvoering van dit plan worden meerdere vliegen in één klap gevangen.
 • Het in goede staat verkerende leegstaande pand krijgt weer een zinvolle bestemming en wordt zo behoed voor verval en de daar opvolgende sloop.
 • Door een ontmoetingsplaats hierin te realiseren, zullen de contacten tussen de dorpsgenoten in stand blijven c.q. geïntensiveerd kunnen worden.
 • In de appartementen zal actief aan opvang en hulpverlening gewerkt worden door de hele gemeenschap. De bewoners zijn voornamelijk oudere mindervalide en invalide mensen.
 • De appartementen worden verblijven waar ieder opeen zelfstandige en veilige manier kan wonen. Dit geeft de bewoners een echt thuis-gevoel waar sociale contacten niet verloren gaan. Het helpt om een isolement te voorkomen.
 • De kwaliteit van het leven wordt hierdoor groteren het levensgenot zal alleen maar toenemen, ondanks eventuele beperkingen.
 • Dit traject zal bijdragen in het realiseren van sociale huurwoningen voor deze doelgroep. Zoals bekend is in Castenray hier aan een tekort. De huurpenningen komen onder de liberalisatiegrens.
De werkgroep heeft bij het opstellen en uitwerken van het hele plan een leidraad waar ze aan vasthoudt. En die is als volgt:
 • Het hele pand moet absoluut veilig zijn voor mindervalide personen en of rolstoelgebruikers. Alle voorzieningen die hier, nu en/of eventueel later, voor nodig zijn worden tijdens de verbouwing standaard overal aangebracht. Zowel binnen als buiten het pand dient alles optimaal veilig en bedienvriendelijk te zijn voor deze groep. Bewoners kunnen daar in principe blijven wonen tot aan hun dood. Hierop is één uitzondering. Als de geestelijke toestand dusdanig achteruitgaat, waardoor de persoon in een fase raakt, waarin hij of zij niet meer veilig is voor zichzelf en of voor een ander.
 • De werkgroep wil de ouderen van Castenray in de gelegenheid stellen om in hun eigen dorp te blijven wonen. Ook als er op enig moment aandoeningen optreden die verminderde validiteit en of invaliditeit geven.
 • Er komen in het hele gebouw en daarbuiten voorzieningen die ervoor zorgen dat ook een bezoeker met minder-valide /invalide beperkingen het gebouw zelfstandig, veilig en onbezorgd kan bezoeken.
 • Een ander groot winstpunt hierbij is, dat er geholpen gaat worden door vrijwilligers, buurtzorg en mantelzorg. Dit zal veel kosten besparen in de reguliere zorg.
 • Door de inrichting en het openstellen van een gezamenlijke ontmoetingsruimte en deze toegankelijk te maken voor alle andere inwoners / ouderen uit het dorp, gaat de stichting een positieve bijdrage leveren om de “stille”eenzaamheid die er onder veel ouderen is, een halt toe te roepen. Vooral de groep mindervalide ouderen is erg kwetsbaar omdat zij vaak afhankelijk zijn van anderen om zich buitenshuis te verplaatsen.

Appartementen

In het gebouw zullen 5 appartementen voor permanente bewoning worden gerealiseerd.

De huurders hiervan wonen daarin volledig zelfstandig. De huurprijs zal onder de liberalisatiegrens blijven. De appartementen vallen onder de sociale huurwoningen.

Hierdoor is het mogelijk dat ook ouderen met een kleinere beurs in aanmerking komen om daar te wonen. De appartementen krijgen een behoorlijk groot woonoppervlak, namelijk tussen de 50 en 65 vierkante meter. Voor mensen met een beperking is er geen belemmering, omdat in alle appartementen voorzieningen worden gerealiseerd, zodat ze, ondanks hun beperkingen, zelfstandig kunnen blijven wonen. Hiermee wordt de bescherming en veiligheid voor deze extra kwetsbare groep volledig gewaarborgd.

De zorgvraag wordt gedaan door vrijwilligers en de bestaande mantelzorgers. Waar nodig zal de professionele zorgvraag aangevuld en/of verleend worden door thuiszorginstanties.

Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte

Hierin worden voor en door de bewoners gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd.

Hierbij kunt u denken aan: gezamenlijk koken, spelactiviteiten, knutselmiddagen, gezellig met elkaar een kopje koffie drinken, enz. Dit wordt gestimuleerd en georganiseerd door vrijwilligers.

Ook inwoners uit het dorp mogen zich hierbij aansluiten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot dagopvang. Een groepje vrijwilligers zorgt voor een gezellige invulling van de dag en ontlast hierbij de mantelzorgers. Belangrijk hierbij is dat ons gemeenschapshuis, dat op ongeveer 150 meter afstand ligt, hierin betrokken wordt zodat we de krachten kunnen bundelen en de activiteiten in beide accommodaties kunnen versterken.

Calamiteitenkamer

Wanneer een mantelzorger door bijvoorbeeld ziekte of overbelasting wegvalt en hierdoor thuis een feitelijk probleem ontstaat, kan de hulpvrager verblijven in een logeerkamer. Deze wordt gerealiseerd in het gebouw en heeft ook alle voorzieningen voor de minder-valide / invalide. Overdag verblijven ze in de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Tevens kan deze kamer, mits die vrij is,worden gebruikt door familie, die wil blijven waken als een bewoner ernstig ziek is of komt te overlijden. Daarnaast kan het ook dienen als rustplek voor iemand die voor dagopvang komt en ‘s middags graag gaat rusten.

Multi-functionele ruimte

Deze ruimte is vrij toegankelijk voor de thuiszorg, huisartsen, fysiotherapeut en wijkverpleegkundige. Er bestaat hier de mogelijkheid om lichte medische handelingen uit te voeren. Ook kan er bloed geprikt worden door bijvoorbeeld de trombosedienst of het geven van injecties, zoals de griepspuit, ook voor de andere inwoners uit het dorp.

Vrijwilligers

Vanuit de Castenrayse gemeenschap hebben zich diverse vrijwilligers gemeld die een betekenisvolle rol willen vervullen.

De taken die zij op zich willen nemen, zijn heel divers:

 • Meedenken in de ontwikkeling van het gebouw/plannen
 • Onderhoud van het gebouw na realisatie
 • Mee helpen in de verbouwfase
 • Met de ouderen knutselen of handwerken of wandelen onder begeleiding
 • Tuinonderhoud
 • Keukenhulp, waaronder bereiden en begeleiden van maaltijden evt. in groepsverband.
 • Voor een aanvulling op de zorg hebben zich mensen gemeld met een professionele achtergrond, maar ook ‘leken’ die graag willen assisteren met kleine handelingen, zoals helpen met het aan- en uitdoen van elastische kousen.

Extra mooi hierbij is dat het niet alleen om personen gaat die op gevorderde leeftijd zijn, maar ook jongeren willen hieraan meewerken.

Ondersteunende Organisaties

Met de volgende partijen is voor de voorbereidende activiteiten samengewerkt en er zal ook tijdens de operationele fase mee worden samengewerkt:

 • Gemeente Venray: zij staan ons met raad en daad bij, ondersteunen ons financieel daar waar mogelijk is en bieden het gebouw tegen de lage boekwaarde aan en nemen de sanering van de aanwezige asbest volledig voor hun rekening.
 • Wonen Limburg: is een wooncoöperatie, die ons kosteloos helpt om de huren en de servicekosten te berekenen, om huurcontracten op te stellen en zij voeren een bouwkundige toets uit over het geheel en geven daarover een advies af.
 • Thuiszorg organisatie “De Zorggroep”: zij gaan ons helpen om zorg op maat te geven aan de mensen die er komen te wonen. Ze geven advies af op ergonomisch gebied bij de inrichting. Ze gaan mee zorgen, dat de calamiteiten kamer veilig en verantwoord gebruikt kan worden. Hierbij gaat het om het afdekken van de kosten en de juridische kant van het gebruik.

Het volledige plan is gedetailleerd beschreven in ons “Informatiememorandum‘Residence de Stek’ Oktober 2018” en is op verzoek te verkrijgen via het secretariaat.

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke, meerderjarige personen.

Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.

Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

Het bestuur kan uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer dan een van deze functies vervullen.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

A.G.T. (Bert) Arts — Voorzitter
M.A.C.W. (Marian) Houwen — Secretaris
B.W.G. (Ben) van Eck — Penningmeester
H.J.G.M. (Herman) Theeuwen — Lid

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen op declaratiebasis een vergoeding krijgen van de kosten, die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Het bestuur is in principe onbezoldigd.

Uitgeoefende activiteiten

Maart 2017: vanuit de Dorpsraad van Castenray wordt het plan opgepakt om in het leegstaande schoolgebouw een ontmoetings- en woonzorg complex te realiseren voor minder valide en invalide ouderen.

Maart 2018: de gemeente Venray ondersteunt het initiatief ten volle en verstrekt een Plan Ontwikkel subsidie van € 17.500, waarmee alle voorbereidende activiteiten gefinancierd kunnen worden.

Juni 2018: Stichting Residence “De Stek” wordt op 11 juni 2018 opgericht.

September 2018: de gemeenteraad van Venray gaat unaniem akkoord met de verkoop van het schoolgebouw en het verstrekken van een asbestsanerings-bijdrage van € 100.000, waardoor het schoolgebouw incl.ondergrond voor € 50.000 gekocht kan worden.

Oktober 2018: alle uitgewerkte plannen en offertes voor de verbouwing en de inrichting van het gebouw worden samengebundeld in het “Informatiememorandum ‘Residence de Stek’ Oktober 2018”. Hiermee kan de fondsenwervings campagne opgestart worden.

November 2018: er wordt een subsidie aanvraag “Passend wonen in de buurt” gedaan bij de Provincie Limburg. Op 27 november wordt een subsidiebedrag van € 200.000 toegekend.

December 2018: de vergunning voor de verbouw en de wijziging van de bestemming is ingediend bij de gemeente Venray.

Februari 2019: start asbest sanering en verbouwing

April 2019: afsluiten hypothecaire lening en aankoop van het gebouw.

Juli 2019: officiële opening en verwelkoming van de eerste 5 bewoners.

Augustus 2019: het opstarten van de activiteiten voor de bewoners van Residence De Stek en de inwoners van Castenray.

Financiële verantwoording

Op basis van de uitgewerkte plannen is een project begroting en een dekkingsplan uitgewerkt (versie december 2018), dat er als volgt uitziet:

Verder is op basis van deze projectbegroting een meer-jaren begroting gemaakt met een Verlies- en Winstrekening en een Balans als volgt:

De positieve resultaten zullen worden gebruikt voor het aflossen van de hypothecaire lening over een periode van 20 jaar (€ 12.000 per jaar) en het overige wordt gereserveerd voor het doen van groot onderhoud.

De prognose van de Balans ziet er als volgt uit: