De Wis – De Stichting

De Stichting is opgericht in 1974.

De stichting draagt de naam: Stichting Jeugd- en Gemeenschapshuis “De WIS’ en is gevestigd te Castenray, gemeente Venray.

De stichting stelt zich ten doel de bevordering en ontwikkeling van de leefbaarheid in de breedste zin des woords in het kerkdorp Castenray onder de gemeente Venray door het tot stand brengen of doen brengen, in stand houden en exploiteren van ruimtelijke accommodaties ten behoeve van de activiteiten tot verantwoorde en zinvolle vrije tijdsbesteding voor de Castenrayse gemeenschap en meer in het bijzonder de jeugd en ouderen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het verwerven van een gebouw en terreinen voor de vestiging van een jeugd- en gemeenschapshuis, hetzij door het huren van een bestaand gebouw, hetzij door het stichten van een gebouw op een in eigendom te verwerven terrein, alsmede het in eigendom dan wel in gebruik c.q. huur verkrijgen van bijbehorende (speel)terreinen en voorzieningen.

b. de exploitatie en het beheer van de sub a. bedoelde objecten.uw, terreinen en voorzieningen.

c. alle andere wettige middelen, welke zij voor de verwezenlijking van haar doel bevorderlijk acht.

Statuten en Huishoudelijk Reglement:

De Stichting heeft haar statuten bij een notaris laten passeren en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dd. 4 september 1974 onder nummer: 41063816. Daarmee heeft de stichting volledige rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de stichting, tenzij zij bewust persoonlijk ernstig in de fout gaan.

In de statuten staan de belangrijkste regels van de stichting over zaken als de doelstelling, algemene bestuursvergadering, bestuursverkiezing, enz. maar ook de rechten en de plichten van de leden staan hier in. Het huurreglement is een aanvulling op de statuten, waarin de zaken nog wat verder worden geregeld. Voor inzage kunt u terecht bij de secretaris.

Bestuur